مقايسه تكنولوژي جديد و قديم: راديوهاي بیسیم آنالوگ هر روزه در اطراف جهان به تعداد خيلي زياد مورد استفاده قرار مي گيرند.

تكنولوژي آنالوگ محدوديتهاي زيادي در عملكرد و برخورد با نوآوري و نيازهاي جديد دارد.

امروزه راه حل جديدي براي رسيدن به بهره وري و افزايش سطح عملكرد نياز است،كه تكنولوژي ديجيتال آنرا ارائه كرده است.

در تكنولوژي آنالوگ با مشكلات زيادي از قبيل اشغالي و ازدحام در يك كانال مواجه هستيم ، در نتيجه براي رفع اين مشكل نياز به افزايش ظرفيت مي باشد.همچنين نياز به تلفيق voice وdata مي باشد.كه در اين صورت ميزان در دسترس بودن و پاسخگويي افزايش مي يابد.

در راديو بيسيم هاي ديجيتال از يك تكنولوژي قدرتمند و قابل انعطاف براي پاسخگويي به نيازهاي خيلي زياد استفاده شده است.

با Mototrbo شما مي توانيد به منافعي از اين قبيل دسترسي داشته باشد:

بسط صداي ديجيتال ،Data و قابليتهاي كنترلي:

به وسيله بيسيم هاي ديجيتال ظرفيت سيستم افزايش يافته و امکان تجهيز كاربران بيشتر با راههاي بيشتر وجود دارد.

هزينه كمتر تجهيزات: راه حل راديوي بيسيم ديجيتال بر اساس تكنولوژي دسترسي چندگانه تقسيم زماني (TDMA) پايه گذاري شده، كه مي تواند دو كانال واقعي را با يك ريپيتر تك كاناله 12.5Khz تجهيز كند.

در اين حالت چون يك كانال واقعي وجود دارد ،تماس دوم نياز به ريپيتر دوم ندارد.

ارتباط با صداي واضحتر تحت يك رنج بزرگتر: وقتي كه طول سيگنال به خاطر فاصله زياد افت مي كند

،تكنولوژي تصحيح خطاي ديجيتال مي تواند به دقت محتوايVoice و Data را بدون افت در يك فضاي بزرگتر تصحيح كند.

http://www.farzaneganonline.com/media/article/4.png

پايداري و عدم پذيرش نويز: سيگنالهاي آنالوگ هميشه در معرض تحريف و پيچيدگي هستند

ولي در مقابل گيرنده هاي ديجيتال به سادگي هر چيزي را كه به شكل Error تفسير كنند بر مي گردانند.

قابليتها و تواناييهاي بيشتر: تكنولوژي TDMA قدرت پاور ارسال پيام(فرستنده) را به دو تايم اسلات جدا تقسيم مي كند . به اين معني كه پيام در هر تايم اسلات فقط نيمي از قدرت پاور در مقايسه با سيستم آنالوگ مصرف مي کند.

از آنجاييكه ارسال پيام عملي است كه بيشترين قدرت پاور را مصرف مي كند راديو هاي ديجيتال مي توانند به طور نمونه 40% ماندگاري شارژ باتري بيشتري نسبت به راديو بيسم آنالوگ داشته باشند.

معرفي سيستم جديد Mototrbo :

در Mototrbo از تكنولوژيTDMA (دستيابي چندگانه تقسيم زماني ) ، جهت بهبود عامليت و عملكرد سيستم با افزايش ظرفيت سيستم ، بهبود كيفيت صدا، افزايش عمر باتري ،ساختار امنيتي و تسهيل تماسهاي سيگنالينگ و قابليتهاي كنترلي براي ارتباطات در آينده استفاده شده است.

TDMA چگونه كار مي كند؟

TDMAمشخص كننده دستيابي چندگانه تقسيم زماني است همانند FDMA كه دستيابي چندگانه تقسيم فركانسي است.

TDMA تكنولوژي است كه امكان برقراري چند مكالمه به وسيله تقسيم كانالهاي راديويي را مي دهد. اگر چه هدف يكي است ولي دو تكنولوژي خيلي متفاوت كار مي كنند.

فوايد TDMA براي سيستمهاي حرفه اي:

اگر شما در زمره كاربران حرفه اي بيسيم هستيد و در صدد افزايش ظرفيت سيستم به كانالهاي آنالوگ 12.5Khz با عملكرد بالا و ساختار پيشرفته هستيد ،اين ساختار با راه حل ديجيتال قابل دسترس است. شما بايد تصميم بگيريد كه چه تكنولوژي را انتخاب مي كنيد.

در مقايسه باFDMA ، TDMA به شما اجازه دسترسي به ضريب مساوي از 6.25Khz را مي دهد در حاليكه نياز به استفاده از تكراركننده كمتر مي گردد. چون در FDMA براي هركانال يك ريپيتر اختصاصي لازم است ،

كه هم گران تمام مي شود و هم كيفيت صدا را كاهش مي دهد.

چون در اين حالت هم در هزينه صرفه جويي مي شود و هم كيفيت مطلوب است.در انتقال از طريق FDMA قديمي ، هر مكالمه يك كانال 12.5Khz را اشغال مي كرد

ولي در FDMA جديد براي دسترسي به دو كانال 6.25Khz مساوي ،امكان برقراري دو مكالمه را در يك كانال 12.5Khz را ايجاد مي كند ولي باز هم هر دوي اين مكالمات يك طرفه هستند و هيچ انعطاف پذيري براي افزايش ظرفيت جهت هر استفاده ديگر موجود نيست.

سيستمهاي مبتني بر TDMA با ايجاد دو شكاف زماني با اين محدوديتهاي ساختاري مواجه نيستند. اين دو شكاف زماني مي توانند دو مكالمه يك طرفه را حمل كند .

يكي از بزرگترين چالشهاي بیسیم ها ،عمر باتري آنها بوده است .

در گذشته تنها 2 option براي افزليش زمان مكالمه در يك شارژ باتري موجود بود.

يكي افزايش ظرفيت باتري بود كه با افزايش pack باتري ايجاد مي شد كه نتيجه آن كاهش توانايي حمل آن بود.

يك انتخاب ديگر كاهش توان ارسال دستگاه بيسيم بود كه اين هم به معناي كاهش رنج ارسال و افزايش پتانسيل تداخل با ديگر وسايل بود.

TDMA يك روش ديگري را كه يك انتخاب خيلي موثر است ايجاد كرده است.

وقتيكه هر تماس فقط يك time slot را اشغال کرده ،در اين حالت فقط نصف ظرفيت ارسال اشغال شده است

و فرستنده براي نصف ديگر زمان كه با time slot ديگر هنوز اشغال نشده است ،آزاد گذاشته مي شود.

علاوه بر افزايش ضريب نفوذ ارسالTDMA منافع ديگري را براي تكنولوژيهاي cellular پيشنهاد مي دهد.

اولين و مهمترين فايده آن توانايي ارسال Data به خوبي و يا بهتر از voice است.

TDMA توانايي انتقال Data با سرعت 64kbps تا 120kbps را دارا مي باشد .

اين خاصيت به اپراتور توانايي ارتباط خصوصي مثل سرويس fax ،sms و voice conference را مي دهد.

فرآيند ديجيتال Mototrbo :

تكنولوژيهايي كه Mototrbo را قادر به دستيابي به منافعي از قبيل رنج كاربردي بيشتر،تلفيق voice و data ،

ضريب نفوذ و افزايش عمر باتري مي كند را در 4 قسمت مي توان مورد بررسي قرار داد:

1)تبديل آنالوگ به ديجيتال.

2)vocoding و تصحيح خطاي ارسال شده.

3)Framing (قاب بندي).

4)انتقال TDMA

در اين حالت هم صداي كاربر به وسيله تبديل آنالوگ به ديجيتال تبديل به bitstream ديجيتال مي شود.

Vocoding مكالمات را فشرده میکند و آنها را با تعداد كمي بيت كدگذاري مي كند و چون اين عمل به گفتگوي انسان متمركز است،

به خوبي نويزهاي محيط را كاهش مي دهد.گيرنده دستگاه را در تصحيح خطاهاي بيتي كه سبب اختلال در كانال مي شود ،توانا مي سازد.

(( Farming ،صداي ديجيتال را به packet ) ) بسته هاي ديجيتالي سازماندهي مي كند.voice و data مثل نامه و پاكت نامه با هم بسته بندي مي شوند.

TDMA transmission،يك كانال را به دو تايم اسلات تقسيم بندي مي كند .

فرستنده راديو فقط براي فرستادن كوتاه فعال مي شود كه اين حالت عمر بيشتر باتري را ايجاد مي كند و با فرستادن دوره اي فقط يك تايم اسلات دو تماس مي تواند يك كانال را در يك زمان تقسيم كند . در نتيجه ضريب نفوذ دو برابر مي شود

1)تقسيم كانال موجود به دو time slot

2)دستيابي به 2 كانال با يك ريپيتر.

3)عملكرد همانند و يا بهتر نسبت به 12.5khz FDMA

4)كاهش نياز براي تلفيق تجهيزات.

5)افزايش 40% عمر باتري.

آنالوگ امروزه:

1)12.5khz آنالوگ.

2)يك مكالمه براي هر كانال 12.5khz.

3)1 ريپيتر براي هر كانال.

# مقايسه تكنولوژي جديد و قديم