مدارک مورد نیاز اخذء مجوز بیسیم

بعد از درخواست به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ، نام درخواست تکمیل مدارک

برای شما ارسال خواهد شد که مدارک شامل موارد زیر خواهد بود .

جهت دریافت فرم های مورد نظر می توانید با شرکت تماس حاصل نمائید.  

صدور پروانه تاسیس و بهره برداری از شبکه رادیویی – بی سیم در سرویس متحرک خشکی باند VHF

۱. طرح شبکه رادیویی بر روی نقشه جغرافیایی با مشخص نمودن ناحیه سرویس ­دهی

(Coverage Area & Service Area) در قطع A۴، محاسبات فنی پوشش رادیویی

هر یک از ایستگاه ­های ثابت و تکرارکننده موجود (در صورت توسعه) و

درخواستی به تفکیک، به ­همراه پوشش کلی به همراه مشخص نمودن نحوه برقراری و ارتباط ایستگاه ها با یکدیگر
۲-۱. محاسبات طراحی شبکه ­های رادیویی متحرک خشکی و سلولی بر مبنای توصیه نامه ITU-R Rec.P,۱۵۴۶ باشد؛
۲. ارائه دلایل توجیهی نیاز به شبکه رادیویی شامل تعداد و

نوع دستگاه­ های رادیویی، تعداد فرکانس درخواستی، تعداد کل پرسنل

در حال کار در هر شیفت کاری و دلایل عدم استفاده از سایر بسترهای مخابراتی
۲-۲. در نقشه پوشش رادیویی هر یک ایستگاه­ های ثابت

و تکرارکننده ارائه پارامترهای توان، گین آنتن و ارتفاع آنتن با ارائه Legend  متناظر با حساسیت ایستگاه ­های ثابت، خودرویی و دستی الزامی است.
۳. محاسبات فنی ترافیک شبکه رادیویی (ارلانگ B برای شبکه­ های متحرک خشکی و ارلانگ C برای شبکه­ های متحرک سلولی)؛
۲-۳. در محاسبات ترافیک ارسالی، پارمترهای اعلام شده برای میانگین بیشترین و کمتریـن زمان استفاده از شبکه رادیویی باشد؛
۳-۳. در محاسبات ترافیک ارسالی، میزان GOS مورد تایید نهایتاً ۵% می ­باشد و ارتباط با شبکه PSTN مورد تایید نیست؛
۴. ارائه نحوه محاسبه پارامترهای شبکه رادیویی مورد نظر(توان فرستنده، نوع، ارتفاع و بهره آنتن، شعاع منطقه تحت پوشش، افتهای منظور شده )؛
۵. اعلام آدرس دقیق و کد پستی ده رقمی محل نصب ایستگاه (ها)؛
۶. فرم تکمیل شده درخواست پروانه تاسیس و بهره برداری از شبکه رادیویی  توسط مسئول شبکه
۷. فرم تکمیل شده مشخصات ایستگاه های رادیویی درخواستی (در قالب فرمهای LM-FBو LM-ML؛
۸. فرم تکمیل شده مشخصات فردی توسط مسئول شبکه مهر شده (در یک نسخه اصل)؛
۹. فرم تکمیل شده وظایف مسئول شبکه
۱۰. گواهی عدم سوء پیشینه مسئول شبکه؛
۱۱. فرم تکمیل شده تعهد کتبی پرداخت حق استفاده از فرکانس( با مهر و امضا بالاترین مقام)؛
۱۲. تصویر اساسنامه برابر اصل شده ممهور به مهر؛
۱۳. قرارداد منعقده با کارفرما (این قرارداد صرفا جهت شرکتهای پیمانکار متقاضی پروانه الزامی است)؛
۱۴. معرفی نامه از طرف کارفرما با ذکر شماره و تاریخ قرارداد و زمان اجرای

پروژه (این معرفی نامه صرفا جهت شرکت های پیمانکار متقاضی پروانه الزامی است)؛
۱۵. فرم تکمیل شده مشخصات فردی اتباع بیگانه توسط مسئول شبکه، مسئول فنی بهره برداران از بی سیم به همراه تصویرگذرنامه، پروانه اقامت و پروانه کار برای هرشخص در دو نسخه (این بند در خصوص شرکتهای خارجی می باشد)؛
۱۶. تصاویر برابر اصل شده کارت ملی و شناسنامه مسئول شبکه؛
۱۷. اعلام شناسه ملی شرکت (جهت اشخاص حقوقی)؛
۱۸. اخذ تاییدیه از سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی یا شهرداری مربوطه مطابق فرم (صرفا برای متقاضیان برپایی شبکه رادیویی تاکسی بی سیم)؛
۱۹. به استناد نامه شماره ۲۲۹۳۵/۳۷ مورخ ۸۵/۲/۲۶ اداره کل حمل و نقل وزارت کشور، اخذ تاییدیه از معاونت امور عمرانی استانداری مربوطه مطابق فرم  (صرفا برای متقاضیان برپایی شبکه رادیویی تاکسی بی سیم)؛
۲۰. اخذ معرفی نامه از مرکز حراست وزارت کشور (در صورتیکه متقاضی از نهادهای ذیربط وزارت کشور نظیر شهرداری ها باشد.
۲۱. تعهد کتبی بهره برداری از فرکانس مشترک) (صرفا جهت متقاضیانی که نسبت به اخذ پروانه با فرکانس مشترک اقدام می نمایند. )

در صورت تغییر مسئول شبکه مدارک زیر نیاز می باشد. ۱. فرم تکمیل شده درخواست پروانه تاسیس و بهره برداری از شبکه رادیویی( توسط مسئول شبکه)؛
۲. فرم تکمیل شده مشخصات فردی) توسط مسئول شبکه مهر شده (در یک نسخه اصل)؛
۳. فرم تکمیل شده “وظایف مسئول شبکه؛
۴. گواهی عدم سوء پیشینه مسئول شبکه؛
۵. فرم تکمیل شده تعهد کتبی پرداخت حق استفاده از فرکانس با مهر و امضا بالاترین مقام؛ (در صورتیکه بالاترین مقام مسئول شبکه باشد؛
۶. تصاویر برابر اصل شده کارت ملی و شناسنامه مسئول شبکه