سيستم دیجيتال

سيستم دیجيتال :با افزايش روز افزون شبكه هاي بيسيم، باندهاي فركانسي در حال اشغال شدن بوده

و با توجه به محدود بودن منابع فركانس و برخي محدوديتهاي

موجود در شبكه معمولي بيسيم، لزوم استفاده بهينه ازمنابع فركانسي و

ارايه سرويسهاي مخابراتي بهتر در مقايسه با سيستم هاي راد

يويي سنتي بخوبي

احساس ميگردد.

مزيتهاي راديوهايی که سیستم ديجيتال دارن نسبت به راديوي هاي آنالوگ:

 • قابليت كنترل از راه دور كليه بيسيم هاي فعال در شبكه
 • داراي GPSداخلي (قابليت مشخص كردن موقعيت بيسيم بر روي نقشه)
 • قابليت شنود بيسيم ها از راه دور(از مركز ديسپاچينگ)
 • ارسال مختصات محل با يک تماس اورژانس
 • داراي خاصيت عملكرد تحت شبكه
 • افزايش امنيت بسيار بالاتر نسبت به بيسيم هاي آنالوگ جهت جلوگيري از شنود
 • داراي مشخصه اي IP57و )IP67ضد آب يا گرد غبار)
 • بهبود عملكرد مديريت تماس ها
 • قابل استفاده در مد بيسيم هاي آنالوگ و ديجيتال
 • ادغام صوت و ديتا(قابليت ارسال ديتا به طور همزمان با صوت)
 • برقراري تماسهاي فردي،گروهي
 • ارسال و دريافت پيام متني سريع به كاربران در شبكه (گروهي و فردي)
 • حالت رومينگ خودكار از يک منطقه پوشش ايستگاه به منطقه پوشش ايستگاه ديگر
 • قابليت اتصال به شبكه تلفن
 • كيفيت صدا بسيار مناسب
 • افزايش كانال در يک باند فركانسي در دو پهناي باند 52.6كيلوهرتز
 • افزايش پوشش شبكه با راه اندازي تكراكننده ديجيتال تا چندين كيلومتر
 • داراي 0111كانال
 • شفافيت صدا
 • معرفي Dispatch softwareبيسيم هاي ديجيتال
 • نرمافزاري است كه برروي يک دستگاه رايانه نصب ميشود و ميتواند
 • از طريق شبكه WANيا راديوهاي انتقال به سايت مركزي متصل شود.
 • پروگرام نمودن و واندن تنظيمهاي كنترلرهاي مركزي و سايت هاي فرعي
 • نمايش كليه آلارمهاي سيستم و شبكه نظير آلارم ، تداخل فركانسي،
 • خرابي كنترلر و راديوهايفرستنده وگيرنده ايستگاهها، آلارم real
 • (time tracingامكان اعلام اقدام به تماس مشترك مورد نظر) و
 • آلارمهاي محيطي نظير حرارت ايستگاه، تغذيه و باطري.
 • ضبط مكالمه بههمراه مشخصات آن.
 • امكان غير فعال نمودن بيسيم كاربر.
 • تعريف كاربر جديد براي سيستم مركزي به منظور اجازه دسترسي.
 • امكان تعريف تعدادي كانال شناور در هر سلول بهمنظور مديريت ترافيک شبكه بهصورت دستي
 • و اتوماتيک.تعويض كانال تكراركنندهها در صورت وجود تداخل فركانسي.
 • برقراري اتصال با بانک اطلاعاتي و در اختيار قرار دادن آن اطلاعات براي كاربران شبكه بصورت متن.
 • نمايش وضعيت ترافيک شبكه بههمراه مشخصات كاربران و شنود مكالمات سيستم و برقراري ارتباط باكاربران مورد نظر توسط اپراتور.
 • احضار گروهها و كاربران توسط اپراتور و بالعكس.
 • امكان دسترسي اپراتور به تعدادي كاربر (باتوجه به شماره كاربران) به صورت همزمان و امكان ايجاد گروه موقت جديد.
 • ارسال و دريافت پيام كوتاه تعريف شده.
 • امكان قطع تماس كاربران در مواقع لزوم و برقراري تماس اپراتور با كاربر (اولويت بالاي اپراتور) و همچنين اولويت تماس كاربران در
 • هنگامي كه با اپراتور تماس ميگيرند (در صورت عدم وجود كانال خالي سيستم ارتباط يكي از كانالها را قطع كرده و ارتباط با اپراتور
 • را برقرار ميكند) و براي برقراري تماس كاربر با اپراتور يک دكمه بر روي بيسيم تعريف شده تا با زدن آن دكمه كاربر سريعاً با اپراتور
 • تماس برقرار نمايد.
 • قابليت انتقال مكالمات دريافتي ()DIVERT
 • نمايش موقعيت كاربران بر روي نقشه و بازسازي مسير حركتي آن.
 • داراي رمز عبور قابل تعويض جهت افزايش امنيت بهرهبرداري در برابر افراد غير مجاز