تقسیم بندی مناطق خطرناک و انفجاری در استاندارد IEC
کمیسیون الکتروتکنیک بین‌المللی  (International Electrotechnical Commission)

(IEC) علامت اختصاری کمیسیون بین المللی الکتروتکنیک است که بیشتر کشورهای دنیا از جمله آمریکا عضو آن هستند. این سیستم بر مبنای نواحی شکل گرفته است. هر منطقه خطرناک بر مبنای میزان وجود مخلوط ذرات غبار و گازهای خطرناک به چند ناحیه مختلف تقسیم می شود.

استانداردهای طبقه بندی نواحی بر اساس گازهای قابل اشتعال – سیستم IEC

ناحيه 0: ناحيه ای است که در آن ميزان بالايی از گازهای خطرناک وجود دارد. برای اين که متوجه ميزان خطر بشويم مثالی می زنيم.

 ناحيه 0 : به معنای وجود گازهای خطرناک در يک منطقه برای بيش از 1000 ساعت طی يک سال است.

ناحيه 1: در اين ناحيه ميزان گازهای خطرناک کمتر است. به بيان کمی اگر گاز های خطرناک به مدت 10 تا 1000 ساعت طی يکسال در محيطی وجود داشته باشند آنجا را در گروه ناحيه 1 قرار می دهيم.

ناحيه 2: در اين ناحيه نيز احتمال وجود گازهای خطرناک هست اما به اندازه ناحيه 1 نيست. به بيان کمی اگر در ناحيه ای گازهای خطرناک به مدت 6 دقيقه تا 10 ساعت طی يکسال وجود داشته باشد آن منطقه را ناحيه 2 می خوانيم.

استانداردهای طبقه بندی نواحی بر اساس ذرات آتش زا سیستم IEC

 Zone 20: به مناطقی گفته می شود که یک اتمسفر قابل انفجار شامل مخلوطی از هوا و ذرات گرد و غبار قابل احتراق به صورت دائم یا بیشتر اوقات برای مدت طولانی در آنها وجود دارند.

 Zone 21: به مناطقی گفته می شود که یک اتمسفر قابل انفجار شامل مخلوطی از هوا و ذرات گرد و غبار قابل احتراق به ندرت در شرایط نرمال فرایندی در آنها وجود دارد.Zone 22: به مناطقی گفته می شود که یک اتمسفر قابل انفجار شامل مخلوطی از هوا و ذرات گرد و غبار قابل احتراق در شرایط غیر نرمال فرایندی برای مدت کوتاهی در آنها وجود دارد

طبقه بندی مواد در سيستم IEC

سيستم IEC به مواد مختلف كه در طبقات متفاوت چيده شده اند تقسيم می شود كه عبارتند از گروه I ، گروه II و III. اين تقسيم بندی در زير آمده است:

گروه I: ابزارهای معدنی به ويژه معادن زير زمينی كه شامل گازهای متان هستند.

گروه II: گازهای قابل اشتعال مثل پروپان و هيدروژن و … و همچنين بخارات قابل اشتعالی مثل استون و بنزين.

به زير گروه های C,B,A تقسيم می شود.

طبقه بندی دما
در كنار طبقه بندی مناطق و مواد ها به طبقه بندی دما نيز احتياج داريم.
چرا اين طبقه بندی مورد نياز است. در منطقه خطر كه گازها و بخارات قابل اشتعال متراكم شده اند، يك سطح داغ می تواند انرژی لازم برای انفجار را تامين كند. مجددا” نگاهی به اين طبقه بندی دما در سيستم IEC می اندازيم. سيستم IEC و در ارتباط دماها